Begrippenlijst Privacyverklaring

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie van ABN AMRO toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. In het Privacy Statement staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kan wenden tot het Privacy Office met vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Biometrische gegevens: een verzameling van technieken om lichaamskenmerken van een individu te meten en vast te stellen, bv. Face-ID of stemherkenning. Wij kunnen biometrische toepassingen gebruiken voor o.a. identificatiedoeleinden. 

Bijzondere persoonsgegevens: gegevens die zo gevoelig zijn dat het gebruik ervan de privacy van een individu ernstig kan beïnvloeden. De wet geeft de volgende opsomming van bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Profilering: De privacywet definieert “profilering” als volgt : “Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie o verplaatsing te analyseren of te voorspellen”. De wet laat dus profilering toe. Dit is een algemene definitie die ook geldt voor andere verantwoordelijken in de zin van de privacywet. Het is dus niet zo dat de bank uw persoonsgegevens zal gebruiken om uw beroepsprestaties of gezondheid te evalueren.  

EU lijst veilige landen: De Europese Commissie (EC) heeft een aantal landen aangewezen buiten de EU die een vergelijkbaar beschermingsniveau hebben. De EC publiceert deze lijst op haar website [link].

EU Model Clauses: Het is een set standaard contracten die de EC heeft opgesteld. Ook ABN AMRO Groep gebruikt deze standaard contracten als persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan een land dat niet hetzelfde beschermingsniveau heeft als binnen de EU.

Autoriteit Persoonsgegevens: de Privacy toezichthouder in Nederland.

Groep: ABN AMRO Group N.V. en haar directe en indirecte dochtermaatschappijen en branches en andere entiteiten waarin ABN AMRO Bank N.V. meerderheidsbelang heeft. Een meerderheidsbelang in deze privacyverklaring betekent dat ABN AMRO Bank N.V. in het bezit is van meer dan 50% van de aandelen in deze entiteiten.

Borg: Een borg moet de financiële verplichtingen van een klant tegenover de bank voldoen als de klant dat niet doet. De borg sluit een contract met de bank waarin hij zich daartoe verplicht. 

UBO: De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van- of zeggenschap heeft over een 
een bedrijf of instelling.  

Verwerken: Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Het is alles wat je met persoonsgegevens kan doen. “Gebruiken”, “vernietigen” of “verstrekken” zijn vormen van verwerken. In de privacyverklaring lees je  zowel over het Verwerken van persoonsgegevens als het gebruiken van persoonsgegevens.