En nu begint de echte uitdaging…

img

Nieuws - 23 juni 2020

In Nederland vinden steeds meer versoepelingen plaats omtrent de lockdown, toch is het voor bedrijven te vroeg om te juichen. Als de overheidssteun wordt ingetrokken, moeten bedrijven over de nodige liquide middelen beschikken om een potentieel zware recessie te overleven. Als één ding zeker is in deze onzekere tijden, dan is het wel dat cash absoluut king zal zijn.

Het coronavirus blijft wereldwijd menselijke en economische schade aanrichten. Zelfs als Nederland een weg uit de lockdown vindt, ligt er een tweede (wereldwijde) golf op de loer. Deze potentiële golf dwarsboomt de plannen om de exportgedreven economie weer op gang te brengen.

Sommige bedrijven, met name die in de vrijetijdssector en de detailhandel, werden geteisterd door de wekenlange zelfisolatie. Ook de werving- en selectiebureaus werden zwaar getroffen, en ondanks de steun van de Nederlandse bevolking heeft de bloemenindustrie enorm geleden onder de dalende internationale verkoop.

Bij ABN Amro hebben we snel een taskforce samengesteld om ervoor te zorgen dat we ons flexibel kunnen opstellen voor onze klanten in alle getroffen sectoren. Met onze overeengekomen steunmaatregelen kunnen wij klanten helpen middels het stretchen van de huidige voorwaarden op basis van de bestaande debiteuren en voorraad faciliteiten.

Bij een aantal bedrijven die al jarenlang klant bij ons zijn vond tijdens de lockdown helemaal geen verkoop plaats. Met hen hebben we afgesproken om de voorraad nog een jaar te financieren, zodat het in 2021 alsnog in de winkels ligt.

Onze portefeuille geeft echter weer dat, buiten deze zwaar getroffen industrieën, de productie van veel bedrijven niet is gestopt. En gesteund door uitgebreide steunpakketten van de overheid en uitstel van belastingbetaling, kunnen deze bedrijven zich zelfs in een verrassend comfortabele kaspositie bevinden.

We zijn er nog niet

Dit is echter niet het moment om achterover te leunen. De overheidssteun is eindig, en als die wordt ingetrokken zal de cashflow onder druk komen te staan. Er zullen belastingen betaald moeten worden en klanten zullen langere betalingstermijnen eisen, terwijl leveranciers vragen om zo snel mogelijk te worden betaald. En als we iets kunnen leren uit het verleden, is het dat de traditionele kredietverstrekking mogelijk te kort komt.

Het IMF heeft zelfs voorspeld dat de Nederlandse economie dit jaar met 7,5 procent zal krimpen - de ergste economische recessie sinds de Grote Depressie. Het is daarom essentieel dat bedrijven snel handelen om ervoor te zorgen dat ze de juiste, vertrouwde financiële partners hebben om hen te voorzien van het liquiditeitsniveau dat nodig is om deze storm te doorstaan, om vervolgens sterker terug te komen dan hun concurrenten.

Asset Based Financiering kan zorgen voor een directe en doorlopende cashflow om het werkkapitaal van een bedrijf in moeilijke tijden te financieren. Met inbegrip van de aankoop van materialen en benodigdheden, de mogelijkheid om de loonkosten en andere bedrijfskosten te betalen en de lopende rekeningen bij te houden. Beslissingen kunnen snel worden genomen, en omdat er een hefboomwerking is op materiële activa of facturen zijn er minder financiële convenanten nodig.

De COVID-19-pandemie heeft schokgolven in de richting de wereldeconomie gestuurd, waardoor complete bedrijfstakken tijdelijk zijn verlamd en de internationale handel op een nooit eerder vertoonde wijze is stilgelegd. Maar het is naïef om te denken dat het een versoepeling van de lockdown betekent dat het ergste van de economische crisis achter de rug is. Nu begint de echte uitdaging.

(English below)

And now the real challenge begins…

The Netherlands may be navigating its way out of lockdown, but it is too soon for businesses to breathe a sigh of relief. When government support is withdrawn, companies must have the liquidity in place to survive a potentially punishing recession. If one thing is certain in these uncertain times, it is that cash will be king.

The Coronavirus pandemic continues to wreak human and economic devastation around the world. Even as the Netherlands forges a path out of lockdown, the possibility of a second wave lingers stubbornly, while fresh hot spots across the globe thwart attempts to reignite this export-driven economy.

Indeed, some businesses, particularly those in leisure and retail, were clearly ravaged by the country’s weeks of self-isolation. Recruitment companies were also hit hard and despite fierce support from the domestic population, the flower industry has suffered immensely from plummeting international sales.

At ABN Amro, we quickly put together a task force to ensure we flexed with our clients in these embattled sectors, employing a range of measures from stretching financing terms on aging of stock, to stretching rules on concentration or debt to stock ratios. For some of our longstanding clients that have been unable to sell directly during lockdown, meanwhile, we have agreed to finance another year of that stock so that it can go into the shops in 2021.

But the reality, as we see in our portfolio, is that outside of these hard hit industries, many companies have been able to continue to produce. And buoyed by extensive government support packages and tax payment deferrals, these businesses may even find themselves in a surprisingly comfortable cash position.

Trouble brewing

This is not the time to relax, however. That government support is finite. And when it does begin to be withdrawn, cash flow will inevitably be strained. Taxes will need to be paid. Customers will demand longer payment terms, while suppliers will demand to be paid as quickly as possible. And if previous downturns are anything to go by, traditional lending may be in short supply.

Indeed, the IMF has predicted that the Dutch economy will shrink by 7.5 percent this year – the worst economic slump since the Great Depression. It is essential, therefore, that companies act fast to ensure they have the right, trusted financial partners in place to provide them with the level of liquidity required to weather this storm and emerge stronger than their competitors.

Asset Based Lending can provide that immediate and on-going cash flow liquidity to fund a company’s working capital in challenging times, including the purchase of materials and supplies, the ability to meet payroll and other operating expenses and to keep accounts payable current. Decisions can be reached rapidly and, as leverage is provided against tangible assets or invoices, fewer financial covenants are required.

The COVID-19 pandemic has sent shock waves throughout the global economy, temporarily paralysing whole industries and shutting down international trade in a way that has been unprecedented. But it is foolhardy to believe that emerging from lockdown means that the worst of the economic crisis is behind us. Now, the real challenge begins.