Disclaimer

Algemeen 
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.abnamrocomfin.com) van ABN AMRO Asset Based Finance N.V. , handelend onder de naam ABN AMRO Commercial Finance.

ABN AMRO Asset Based Finance N.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30099465, heeft haar hoofdkantoor op Vliegend Hertlaan 77, 3526 KT te Utrecht en is medegevestigd op Hambakenwetering 2, 5231 DC te 's-Hertogenbosch (Postbus 2036, 5202 CA). Wij verzoeken u deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. 
Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, hebben de voorwaarden van deze producten en diensten altijd voorrang. 

Gebruik van deze internetsite 
De op of via deze internetsite aangeboden informatie geldt niet als advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. 
Hoewel ABN AMRO Commercial Finance ernaar streeft om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt zij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 
ABN AMRO Commercial Finance beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland. Zij staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. 
ABN AMRO Commercial Finance garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. 
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers hindert, het functioneren van deze internetsite in gevaar brengt en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software aantast, is niet toegestaan. 

Informatie van derden, producten en diensten 
Wanneer ABN AMRO Commercial Finance hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat zij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ABN AMRO Commercial Finance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ABN AMRO Commercial Finance niet geverifieerd. 

Intellectuele eigendomsrechten 
ABN AMRO Commercial Finance, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Commercial Finance of de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Commercial Finance is het niet toegestaan links naar sites van ABN AMRO Commercial Finance aan te bieden. 


On line communicatie 

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan ABN AMRO Commercial Finance zendt, is niet gegarandeerd. ABN AMRO Commercial Finance raadt daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ABN AMRO Commercial Finance te zenden. Als u ervoor kiest berichten per e-mail, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
ABN AMRO Commercial Finance en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of zij op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ABN AMRO Commercial Finance of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ABN AMRO Commercial Finance. 

Toepasselijk recht 

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
Als anderstalige versies van de Disclaimer afwijkingen vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. 
Wijzigingen 
ABN AMRO Commercial Finance behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd. 

Zwakke plekken in IT-systemen melden 
We willen onze klanten veilig laten bankieren. Daarom verbeteren we onze systemen en processen continu, om deze betrouwbaar te houden. Ziet u toch een zwakke plek in een IT-systeem? Dan stellen we het op prijs als u dit aan ons wilt melden.

Werk met ons samen aan een oplossing
Fouten komen voor, we willen deze niet verbergen. Maar als u zwakke plekken in onze IT-systemen openbaar maakt zonder eerst met ons te overleggen, kan dat ernstige gevolgen hebben. Hoe goed uw bedoeling ook is. Criminelen kunnen uw informatie gebruiken en zo bijvoorbeeld internetfraude plegen. Daarom vragen we u de fout eerst aan ons te melden en samen met ons te werken aan een oplossing. Zo kunnen we voorkomen dat er fraude plaatsvindt of dat systemen uitvallen.

Klik hier voor meer informatie over het rapporteren van onregelmatigheden in onze IT Systemen (Alleen in het Nederlands)

Copyright 2017 ABN AMRO Asset Based Finance N.V.